Bijay Shrestha, Baishali Bomjan & Sujal Jane Dunip