Anil Joshi, Utsav Shakya, Kapil Bisht & Nandita Ra