Sanjit Pradhananga, Shuvechchhya Pradhan & Evangeline Neve